Trường Đại học Chính trị (Sĩ quan Chính trị)

11-03-2012 04:35:36

Trường Đại học Chính trị (Sĩ quan Chính trị)


Đại học Chính trị

1. Lịch sử Đại học Chính trị (Sĩ quan Chính trị)
Ngày 14-01-1976 Trường Sĩ quan Chính trị được thành lập có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên cho toàn quân.
Ngày 3-10-1978 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 28/QĐ-TW xác định Trường Sĩ quan Chính trị là trường Đảng tập trung trong quân đội nằm trong hệ thống đại học Mác-Lênin có nhiệm vụ đào tạo cán bộ công tác đảng, công tác chính trị cấp phân đội giúp bạn Lào và Campuchia đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị cơ sở.
Từ ngày 1-1-1982 theo Quyết định số 814/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng, Trường Sĩ quan Chính trị đổi tên thành Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Từ tháng 11-1995 Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự hợp nhất với Học viện Chính trị quân sự thành cơ sở II của Học viện theo Quyết định số 687/QĐ-QP ngày 8-8-1995 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Theo Quyết định số 69/QĐ-BQP ngày 22-5-2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trường Sĩ quan Chính trị được tái thành lập với chức năng nhiệm vụ vẫn là sự tiếp nối truyền thống của Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự trước kia.
Ngày 23/12/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 2344/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Chính trị trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị.
2.Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: Phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại:  069841134
3.Cơ sở vật chất
4.Tuyển sinh và đào tạo
A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, ...
B. Khoa, ngành đào tạo:
Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị
Khoa Văn hóa - Ngoại ngữ
Khoa Triết học
Khoa Kinh tế chính trị
Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Khoa Nhà nước và pháp luật
Khoa Tâm lí học quân sự
Khoa Sư phạm quân sự
Khoa Chiến thuật
Khoa Quân sự chung
Khoa Bắn súng
Khoa Giáo dục thể chất
C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Chính trị (Sĩ quan Chính trị) tuyển sinh 250 chỉ tiêu Đại học
D. Điểm chuẩn Đại học Chính trị (Sĩ quan Chính trị)
Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

1

Sỹ quan Chính trị

C

+Miền Bắc

15,5

+Miền Nam

14,5

 
5. Cơ hội việc làm


Địa chỉ: Phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh .
Điện thoại:   069841134


diadiemthi

Tin tức khác:

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái