Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT của Bộ GDDT năm 2013

Thời gian làm bài 60 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: 12
Môn: Môn Hóa
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là
 • Câu 2. Trong môi trường kiềm, protein có phản ứng màu biure với
 • Câu 3. Lên men 45 gam glucozo để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
 • Câu 4. Cho dãy các chất: glucozo, saccarozo, xenlulozo, tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là
 • Câu 5. Trong công nghiệp, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp
 • Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
 • Câu 7. Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo trắng. Chất X là
 • Câu 8. Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là
 • Câu 9. Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là
 • Câu 10. X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là
 • Câu 11. Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là
 • Câu 12. Cho dãy các kim loại: Na, K, Mg, Be. Số kim loại trong dãy phản ứng mạnh với H2O ở điều kiện thường là
 • Câu 13. Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch
 • Câu 14. Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2+ trong dung dịch?
 • Câu 15. Khi đun nóng cao su thiên nhiên tới 2500C - 3000C thu được
 • Câu 16. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?
 • Câu 17. Ở điều kiện thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
 • Câu 18. Công thức hóa học của kali đicromat là
 • Câu 19. Nhận xét nào sau đây không đúng?
 • Câu 20. Số nhóm amino (NH2) có trong một phân tử axit aminoaxetic là
 • Câu 21. Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Fe trong m gam X là
 • Câu 22. Xenlulozo có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, ênn có thể viết là
 • Câu 23. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?
 • Câu 24. Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch có chứa m gam muối và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
 • Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là:
 • Câu 26. Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch: metylamin, anilin, axit axetic là
 • Câu 27. Nước có chứa nhiều các ion nào sau đây được gọi là nước cứng?
 • Câu 28. Ở điều kiện thích hợp, hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat?
 • Câu 29. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố thuộc nhóm IIIA, chu kì 3 là
 • Câu 30. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của V là
 • Câu 31. Chất X có công thức cấu tạo thu gọn HCOOCH3. Tên gọi của X là:
 • Câu 32. Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?
 • Câu 33. Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là:
 • Câu 34. Cho dãy các kim loại: Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là:
 • Câu 35. Cho các hợp kim: Fe-Cu; Fe-C; Zn-Fe; Mg-Fe tiếp xúc với không khí ẩm. Số hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là:
 • Câu 36. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH?
 • Câu 37. Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái sang phải là:
 • Câu 38. Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm các khí H2S, CO, CO2. Để nhận biết sự có mặt của H2S trong mẫu khí thải đó, ta dùng dung dịch
 • Câu 39. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?
 • Câu 40. Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với hiđro là 30. Công thức phân tử của X là
 • Câu 41. Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ. (b) Trong tự nhiên, crom chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. (c) Fe(OH)3 là chất rắn màu nâu đỏ. (d) CrO3 là một oxit axit. Số phát biểu đúng là:
 • Câu 42. Nhận xét nào sau đây không đúng?
 • Câu 43. Trong phòng thí nghiệm, để xử lí sơ bộ số chất thải ở dạng dung dịch chứa ion Fe3+ và Cu2+ ta dùng lượng dư
 • Câu 44. Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?
 • Câu 45. Tơ nào sau đây có nguồn gốc từ thiên nhiên?
 • Câu 46. Trong điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí?
 • Câu 47. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam etyl axetat thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:
 • Câu 48. Điện phân 400ml dung dịch CuSO4 0,5M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 6,4 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái