Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2010 - phần 1

Thời gian làm bài 30 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: 12
Môn: Môn Hóa
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?
 • Câu 2. Chất có tính lưỡng tính là
 • Câu 3. Protein phản ứng với $Cu(OH)_2$ tạo sản phẩm có màu đặc trưng là
 • Câu 4. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước $(CaSO_4.2H_2O)$ được gọi là
 • Câu 5. Chất không phải axit béo là
 • Câu 6. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam $CH_3COOC_2H_5$ trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
 • Câu 7. Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột $Fe_2O_3$ bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là
 • Câu 8. Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí $H_2$ (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là
 • Câu 9. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là
 • Câu 10. Chất thuộc loại cacbohiđrat là
 • Câu 11. Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là
 • Câu 12. Cho dãy các chất: $CH_3COOCH_3,C_2H_5OH,H_2NCH_2COOH,CH_3NH_2$. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là
 • Câu 13. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?
 • Câu 14. Vinyl axetat có công thức là
 • Câu 15. Cho dãy các kim loại: Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là
 • Câu 16. Cho $E^o(Zn^{2+}/Zn) = – 0,76V$; $E^o(Sn^{2+}/Sn) = – 0,14V$. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn–Sn là

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái