Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2010 - phần 2

Thời gian làm bài 30 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: 12
Môn: Môn Hóa
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Cho dãy các chất: $CH_2=CHCl,CH_2=CH_2,CH_2=CH–CH=CH_2,H_2NCH_2COOH$. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
 • Câu 2. Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là
 • Câu 3. Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
 • Câu 4. Công thức hóa học của sắt(III) hiđroxit là
 • Câu 5. Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:
 • Câu 6. Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch
 • Câu 7. Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại
 • Câu 8. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
 • Câu 9. Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch $HNO_3$ (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
 • Câu 10. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
 • Câu 11. Cho dung dịch $Na_2CO_3 vào dung dịch $Ca(HCO_3)_2$ thấy
 • Câu 12. Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là
 • Câu 13. Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong $NH_3$ (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là
 • Câu 14. Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam $H_2NCH_2COOH$ cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là
 • Câu 15. Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính?
 • Câu 16. Đồng phân của saccarozơ là

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái