Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2012 - phần 1

Thời gian làm bài 30 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: 12
Môn: Môn Hóa
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm
 • Câu 2. Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu
 • Câu 3. Nhiệt phân hoàn toàn $Fe(OH)_3$ ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là
 • Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam $CaCO_3$ thu được V lít khí $CO_2$ (đktc). Giá trị của V là
 • Câu 5. Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là:
 • Câu 6. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch $AlCl_3$ thấy xuất hiện
 • Câu 7. Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là:
 • Câu 8. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
 • Câu 9. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử $C_3H_6O_2$ với dung dịch NaOH thu được $CH_3COONa$. Công thức cấu tạo của X là
 • Câu 10. Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối. Công thức của X là
 • Câu 11. Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?
 • Câu 12. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là:
 • Câu 13. Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với $H_2O$ tạo thành dung dịch bazơ là
 • Câu 14. Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với $CaCO_3$ giải phóng khí $CO_2$?
 • Câu 15. Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là
 • Câu 16. Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch $K_2SO_4$?

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái