Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2012 - phần 2

Thời gian làm bài 30 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: 12
Môn: Môn Hóa
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Este X có công thức phân tử $C_2H_4O_2$. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là
 • Câu 2. Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch $Ca(OH)_2$ sinh ra kết tủa. Chất X là
 • Câu 3. Thành phần chính của quặng boxit là
 • Câu 4. Ở nhiệt độ thường, dung dịch $FeCl_2$ tác dụng được với kim loại
 • Câu 5. Cho dãy các chất: $Al,Al(OH)_3,Al_2O_3,AlCl_3$. Số chất lưỡng tính trong dãy là
 • Câu 6. Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch $CaCl_2$?
 • Câu 7. Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:
 • Câu 8. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch $HNO_3$ đặc, nguội?
 • Câu 9. Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit $H_2SO_4$ đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng
 • Câu 10. Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit $H_2SO_4$ đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng
 • Câu 11. Cho dãy các chất: $FeO,Fe,Cr(OH)_3,Cr_2O_3$. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
 • Câu 12. Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí $H_2$ (đktc). Khối lượng của Cu trong 10,0 gam hỗn hợp X là
 • Câu 13. Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?
 • Câu 14. Chất X có công thức cấu tạo $CH_2 = CH–COOCH_3$. Tên gọi của X là
 • Câu 15. Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí $Cl_2$ (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là
 • Câu 16. Hòa tan hoàn toàn 14,40 gam kim loại M (hóa trị II) trong dung dịch $H_2SO_4$ loãng (dư) thu được 13,44 lít khí $H_2$ (đktc). Kim loại M là

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái