Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2012 - phần 3

Thời gian làm bài 30 phút
Mức độ:
Khối: A
Loại: 12
Môn: Môn Hóa
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?
 • Câu 2. Kim loại phản ứng với dung dịch $H_2SO_4$ loãng là
 • Câu 3. Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là
 • Câu 4. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?
 • Câu 5. Trong các hợp chất, nguyên tố nhôm có số oxi hóa là
 • Câu 6. Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là
 • Câu 7. Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử
 • Câu 8. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành
 • Câu 9. Cho dãy các chất: $Al_2O_3,KOH,Al(OH)_3,CaO$. Số chất trong dãy tác dụng với $H_2O$ là
 • Câu 10. Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III)?
 • Câu 11. Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?
 • Câu 12. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử nào sau đây có giá trị dương?
 • Câu 13. Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là
 • Câu 14. Phát biểu nào sau đây đúng?
 • Câu 15. Đun nóng este $CH_3COOC_6H_5$ (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là
 • Câu 16. Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp?

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái