Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2009 - phần 1

Thời gian làm bài 30 phút
Mức độ:
Khối: B
Loại: 12
Môn: Môn Sinh
Thời gian làm bài còn:

 • Câu 1. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng?
 • Câu 2. Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể
 • Câu 3. Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính
 • Câu 4. Cho đến nay, các bằng chứng hoá thạch thu được cho thấy các nhóm linh trưởng phát sinh ở đại
 • Câu 5. Diễn thế nguyên sinh
 • Câu 6. Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể
 • Câu 7. Một quần thể giao phối có tỉ lệ các kiểu gen là 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa. Tần số tương đối của alen A và alen a lần lượt là
 • Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tần số hoán vị gen?
 • Câu 9. Đặc điểm của các mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là
 • Câu 10. Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?
 • Câu 11. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành
 • Câu 12. Bản chất quy luật phân li của Menđen là
 • Câu 13. Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIK bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng
 • Câu 14. Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, đơn vị tiến hoá cơ sở là
 • Câu 15. Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là
 • Câu 16. Khi các yếu tố của môi trường sống phân bố không đồng đều và các cá thể trong quần thể có tập tính sống thành bầy đàn thì kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể này là

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái