Thông tin tuyển sinh 2013: Tổng hợp học phí các trường đại học

 tradiemthi.net - Vi mc hc phí năm hc 2013 - 2014 mà các trưng đi hc (ĐH), cao đng (CĐ) va công b, nhiu trưng, ngành hc có mc hc phí khá cao. Hc phí ti trưng công lâp, dân lp dao đng trong khong t 5 đến 23 triu đng/năm. Vi các chương trình liên kết con s này có th lên ti 170 triu đng/năm.

Thông tin tuyển sinh 2013: Tổng hợp học phí các trường đại học

Hc phí trưng công lâp, dân lp: 5 - 23 triu đng/năm

Hc vin Công ngh Bưu chính Vin thông cũng va công b mc hc phí năm 2013 - 2014. Theo đó, hc phí ĐH năm hc 2013 2014 ca hc vin là 860.000 đ/tháng (đóng 10 tháng/năm); hc phí CĐ năm hc 2013 2014 là 610.000 đ/tháng (đóng 10 tháng/năm).

ĐH K thut - Công ngh TP HCM thông báo mc hc phí ĐH 1,3 - 1,5 triu đng/tháng; h CĐ 1,1-1,3 triu đng/tháng. ĐH Công ngh Vn Xuân: h đi hc 5 triu đng/năm, h cao đng 3,5 triu đng/năm. ĐH Hoa Lư Ninh Bình: H ĐH: 420 nghìn đng/tháng, h CĐ: 325 nghìn đng/tháng.

ĐH Công ngh Đông Á công b mc hc phí H ĐH: 700 nghìn đng/tháng, h CĐ: 500 nghìn đng/tháng.

ĐH Chu Văn An: H ĐH 590 - 650 nghìn đng/tháng, h CĐ: 490 - 520 nghìn đng/tháng.

ĐH Công ngh và Qun hu ngh: Đi hc: 800 nghìn đng/tháng, cao đng 500 nghìn đng/tháng.

ĐH Thăng Long hc phí trung bình 17.500.000 đng/năm.

Hc phí ca trưng ĐH Đi Nam: H ĐH Ngành Tài chính- Ngân hàng: 1.180 nghìn đng/tháng; Ngành Kế toán- Qun tr kinh doanh, Quan h công chúng: 1.080 nghìn đng/tháng; Các ngành còn li: 980 nghìn đng/tháng; H CĐ: 800 nghìn đng/tháng.

ĐH Dân lp Hi phòng mc hc phí h ĐH: 990 nghìn đng/tháng, h CĐ: 940 nghìn đng/tháng. ĐH Dân lp Lương Thế Vinh. H ĐH: 650 nghìn đng/tháng, h CĐ: 600 nghìn đng/tháng.

Hc phí ĐH FPT trn gói (đã bao gm chi phí giáo trình, hc tp) là 23 triu đng/hc k. Toàn b chương trình đi hc gm 9 hc kì.

ĐH Hà Hoa Tiên công b mc Hc phí h ĐH 500 nghìn đng/tháng, hc phí h CĐ 400 nghìn đng/tháng.

ĐH Hòa Bình, hc phí h ĐH dao đng t 795 - 860 nghìn đng/tháng, h CĐ t 645 - 690 nghìn đng/tháng.

ĐH Kinh doanh và Công ngh Hà Ni, hc phí 960 nghìn đng/tháng. ĐH Kinh Bc hc phí ĐH: 690 nghìn đng/tháng, h CĐ: 550 nghìn đng/tháng.

ĐH Nguyn Trãi hc phí 1.650.000 đng/tháng.

Hc phí ĐH Thành Đô năm 2013 - 2014, h ĐH 550 nghìn đng/tháng, hc phí h CĐ 450 nghìn đng/tháng. ĐH Thành Đông, hc phí h ĐH: 580 nghìn đng/tháng, hc phí h CĐ 500 nghìn đng/tháng.

Các trưng Dân lp Phía Nam, hc phí cũng không quá cao. ĐH Công ngh Đng Nai hc phí 850 nghìn đng/tháng. ĐH Công ngh Sài gòn, hc phí h ĐH: 6.350.000-7.950.000 đng/hc kì. ĐH Tư thc Công ngh Thông tin Gia Đnh hc phí 12 triu đng/năm.

ĐH Cu Long hc phí h ĐH t 3,5 - 4,4 triu đng/năm; h CĐ t 2,7 - 3,5 triu đng/năm. ĐH Lc Hng hc phí 1,3 triu đng/tháng.

H cao đng hc phí dao đng ch t 2,5 - 5 triu đng/năm. Trưng CĐ Công ngh Bc Hà, hc phí theo ngành ngh khác nhau d kiến năm th nht 440 nghìn đng/tháng. CĐ Bách Khoa Hưng Yên, hc phí 450 nghìn đng/tháng.

CĐ Công ngh Hà Ni hc phí 520 nghìn đng/tháng. CĐ Hoan Châu, hc phí 2,5 triu đng/kCĐ Ngoi ng- Công ngh Vit Nht hc phí 400-455 nghìn đng/tháng đi vi tng ngành đào to.

Hc phí chương trình liên kết cao

ĐH Anh Quc Vit Nam thông báo, mc hc phí năm 2013 - 2014 lên ti 170 triu đng/năm.

ĐH Quc tế (ĐH Quc gia TP HCM) cũng cho hay, mc hc phí chương trình do trưng ĐH Quc tế cp bng khong 39 triu đng/năm. Hc phí các chương trình liên kết: Hc phí 2 năm đu ti Vit Nam khong 54 triu đng/năm.

ĐH Hoa Sen, hc phí h ĐH theo chương trình tiếng Vit là 3,5 - 3,8 triu đng/tháng. Chương trình hp tác quc tế: Thiết kế thi trang t 4,8 - 4,9 triu đng/tháng; Qun tr Kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh quc tế: 5,7 - 5,8 triu đng/tháng. H CĐ hc phí t 3,2 - 3,5 triu đng/tháng.

ĐH Quc tế Min Đông thông báo mc hc phí chương trình Qun tr kinh doanh ĐH: 2.720.000 đng/tháng, CĐ: 2.182.000 đng/tháng; Chương trình các ngành Kĩ thut: ĐH 1.819.000 đng/tháng; CĐ: 1.228.000 đng/tháng; Chương trình Điu dưng, ĐH: 1.364.000 đng/tháng, CĐ:955 nghìn đng/tháng.

ĐH Quc tế Hng Bàng hc phí dao đng t 14.980.000 - 16.780.000 đng/năm; h CĐ: 13.780.000-16.780.000 đng/năm.

Theo thông báo mc hc phí năm 2013 - 2014 ca các trưng cho thy, mc hc phí ngành Y - Dưc cao hơn các ngành khi Kinh tế và K thut.

C thĐH Kinh tế - K thut Bình Dương thông báo mc hc phí h ĐH: 8,8 - 9,8 triu đng/năm, h CĐ 7 - 8 triu đng/năm. Riêng ngành Dưc 18 triu đng/năm.

ĐH Tây Đô, h ĐH: ngành Dưc hc: 18 triu đng/hc k; Điu dưng: 10 triu đng/hc k; Công ngh thc phm 6,5 triu đng/hc k; Công ngh Kĩ thut công trình xây dng, Kĩ thut đin, đin t, Công ngh thông tin, Ngôn ng Anh:5,5 triu đng/k; các ngành còn li: 5 triu đng/hc k.

H CĐ: ngành Dưc hc: 11 triu đng/hc k; Điu dưng: 7,5 triu đng/hc k; Công ngh thc phm 6 triu đng/hc k; Công ngh Kĩ thut công trình xây dng, Kĩ thut đin, đin t, Công ngh thông tin, Ngôn ng Anh: 5 triu đng/k; các ngành còn li: 4,5 triu đng/hc k.

Mc hc phí các năm sau tăng 10%

Trưng ĐH Quc tế Bc Hà công b mc hc phí năm 2013-2014. Theo đó, hc phí h ĐH năm th nhât, Khi ngành xây dng và Kĩ thut: 1.100.000 đng/tháng; khi ngành Kinh tế: 1.000.000 đng/tháng. Hc phí các năm hc sau, mi năm s tăng khong 10% so vi năm hc trưc. Mi năm hc gm 10 tháng, thua theo tín ch thc hc.

Hc phí chương trình đào to CĐ: Mc hc phí cao đng năm th nht: Khi ngành xây dng và Kĩ thut: 800 nghìn đng/tháng; khi ngành Kinh tế: 700 nghìn đng/tháng. Hc phí các năm hc sau, mi năm s tăng khong 10% so vi năm hc trưc. Mi năm hc gm 10 tháng, thua theo tín ch thc hc.

ĐH Dân lp Phương Đông công b mc hc phí h ĐH: Mc hc phí năm th nht t 8-10 triu/năm (tùy theo ngành hc). Các năm sau mi năm có th tăng khong 10% so vi năm hc trưc (thu theo s Tín ch thc hc).

5 906
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái