Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2013

 tradiemthi.net - Thông tin tuyển sinh, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học quốc tế Hồng Bàng năm 2013

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

S 215 Đin Biên Ph, P.15, Q. Bình Thnh, Tp. HCM 

Đin thoi: 08.35146601 -08.35146602. Website: www.hbu.edu.vn

Email: bantuyensinh@hbu.edu.vn

 Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2013

 

KÝ HIỆU TRƯNG: DHB -TNG CH TIÊU: 4.400

 

STT

Ngành đào to

Mã ngành

Khi thi

Ch tiêu

 

Các ngành đào to đi hc:

 

 

2.200

1

Ngôn ng Anh ( Biên-phiên dch thương mi tiếng Anh; Phương pháp ging dy tiếng Anh)

D220201

D

 

2

Ngôn ng Pháp(Tiếng Pháp du lch - khách sn; Tiếng Pháp thương mi)

D220203

D

 

3

Kinh tế(gm các chuyên ngành Kế toán-Kim toán, Kế toán doanh nghip; Kế toán ngân hàng; Tài chính ngân hàng)

D310101

A,A1,D

 

4

Công ngh thông tin(gm các chuyên ngành: H thng thông tin, Công ngh phn mm, Mng máy tính và vin thông, Lp trình game, An ninh mng)

D480201

A,A1,D

 

5

Đông Nam Á hc

D210406

C, D

 

6

Trung quc hc

D220214

C, D

 

7

Nht Bn hc

D220215

C, D

 

8

Hàn Quc hc

D220216

C, D

 

9

Truyn thông đa phương tin(chuyên ngành Ng văn truyn thông đi chúng)

D220217

C, D

 

10

K thut công trình xây dng(gm các chuyên ngành: Xây dng dân dng và công nghip; Xây dng khu đô th mi, condominium; Xây dng khu du lch sinh thái, resort centre, super market)

D580201

A,A1

 

11

K thut xây dng công trình giao thông (Xây dng cu đưng, metro)

D580205

A,A1

 

12

K thut đin, đin t

D140215

A,A1

 

13

K thut đin t, truyn thông

D520207

A,A1

 

14

Thiết kế công nghip(Thiết kế to dáng công nghip 3D; Thiết kế trang trí ni ngoi tht)

D210402

H,V

 

15

Thiết kế đ ha(Thiết kế đ ha qung cáo thương mi)

D210403

H,V

 

16

Thiết kế thi trang (Thiết kế thi trang công s và ngh thut trình din)

D210404

H,V

 

17

Công ngh đin nh - truyn hình (gm các chuyên ngành: Thiết kế m thut đin nh, sân khu, truyn hình; Thiết kế phim hot hình Manga Nht, Cartoon Mĩ)

D210302

H,V

 

18

Khoa hc môi trưng(gm các chuyên ngành: Tài nguyên và môi trưng, Sinh y hc và môi trưng, Chế biến thc phm và môi trưng, Công ngh sinh hc và môi trưng, Công ngh x lý môi trưng)

D440301

A,A1,B

 

19

Giáo dc Th cht(gm các chuyên ngành: Bóng đá (Sân c, Futsal); Đin kinh; Bóng chuyn (trong nhà, bãi bin); Qun lí Th dc th thao & Võ thut; Võ thut  Vovinam - Vit võ đo, Võ thut c truyn Vit Nam;

Công ngh Spa & Y sinh hc TDTT)

D140206

T

 

B,T

 

20

Quan h quc tế (chuyên ngành Tùy viên ngoi giao; L tân ngoi giao, quan h cng đng; Đàm phán quc tế; Công pháp quc tế)

D310206

A,A1,D

 

21

Vit Nam hc(chuyên ngành Hưng dn du lch; S hu trí tu; Văn s đa cho sinh viên quc tế)

D220113

C, D

 

22

Qun tr kinh doanh(gm các chuyên ngành: Qun tr doanh nghip; Qun tr Marketing; Qun tr Ngoi thương; Lut kinh doanh; Qun lí đô th)

D340101

A,A1,D

 

23

Qun tr kinh doanhdu lch(gm các chuyên ngành: Qun tr l hành vàng dn  du lch; Qun trkhách sn, nhà hàng; Qun tr nhà bếp và kĩ thut nu ăn)

D340101

A,A1,D

 

24

Kiến trúc(gm các chuyên ngành: Kiến trúc sư công trình; Kiến trúc sư thiết kế đô th; Kiến trúc sư cnh quan)

D580102

V

 

25

Điu dưng

D720501

B

 

26

K thut y hc(Xét nghim y khoa)

D720330

B

 

 

Các ngành đào to cao đng:

 

 

2.200

1

Qun tr kinh doanh(gm các chuyên ngành: Qun tr doanh nghip; Qun tr Marketing; Qun tr Ngoi thương; Lut kinh doanh; Qun lí đô th)

C340101

A,A1,D

 

2

Qun tr kinh doanhdu lch(gm các chuyên ngành: Qun tr l hành vàng dn du lch; Qun trkhách sn, nhà hàng; Qun tr nhà bếp và kĩ thut nu ăn)

C340101

A,A1,D

 

3

Công ngh thông tin(Gm các chuyên ngành An ninh mng; Lp trình games; Mng máy tính và vin thông, Tin - đin t)

C480201

A,A1,D

 

4

Kế toán (gm các chuyên ngành Kế toán: Kế toán-Kim toán, Kế toán doanh nghip, Kế toán ngân hàng)

C340301

A,A1,D

 

5

Kinh tế (Tài chính ngân hàng)

C310101

A,A1,D

 

6

Vit Nam hc(chuyên ngành Hưng dn du lch)

C220113

C, D

 

7

Công ngh k thut xây dng(gm các chuyên ngành: Xây dng dân dng & công nghip; Xây dng cu đưng, metro)

C510103

A,A1

 

8

Truyn thông đa phương tin(chuyên ngành Ng văn truyn thông đi chúng)

C220217

C,D

 

9

Điu dưng

C720501

B

 

10

K thut y hc(Xét nghim y khoa)

C720330

B

 

11

Khoa hc môi trưng (gm các chuyên ngành: Tài nguyên và môi trưng, Sinh y hc và môi trưng, Chế biến thc phm và môi trưng, Công ngh sinh hc và môi trưng, Công ngh x lý môi trưng)

C440301

A,A1,B

 

 

- Vùng tuyn sinh: Tuyn sinh trong cc

- Phương thc tuyn sinh: Trưng t chc thi tuyn sinh

- Ngày thi và khi thi theo quy đnh ca B GD&ĐT.

- Đim trúng đim căn cứ  đim sàn do B GD& ĐT quy đnh. Riêng các ngành Kiến trúc, M thut công nghip, Giáo dc th cht (các khi H,V,T) đim trúng tuyn do Trưng quy đnh.

- Khi H,V,T môn năng khiếu h s 2.

- Mc hc phí d kiến (n đnh trong sut khóa hc).

+ Đi hc: trung bình 12.980.000đ/năm, tr các ngành: Kiến trúc; Điu dưng, K thut y hc: 15.980.000đ/năm.

+ Cao đng: 11.780.000đ/năm.

- Ngành Kiến trúc đào to Kiến trúc sư chuyên nghip 10 hc k gm 9 hc k bình thưng và 2 hc k hè (4 năm 6 tháng).

 

- Trưng Đi hc Quc tế Hng Bàng Trưng Đi hc dân lp đu tiên tr thành Đi hc Quc tế (Tư thc), đào to đa lĩnh vc, đa ngành ngh t trung cp chuyên nghip, Liên thông đi hc, cao đng, đi hc chính quy, thc sĩ.

 

- Nhà Trưng liên kết hp tác quc tế vi các Đi hc quc tế (M, Pháp, Nht, Hàn Quc Trung Quc, Thái Lan, Indonesia,...) đ đưa sinh viên du hc, kho cu, to cơ hi hc lên sau đi hc (Thc sĩ, Tiến sĩ).

 

+ Trưng có chế đ hc bng, min gim hc phí t 10% - 100% ngay trong ngày đu nhp hc cho sinh viên nghèo, hc gii, con em gia đình thương binh, lit sĩ, khuyết tt...

 

+ Trưng có ký kết, hp tác thi đu vi các sân bóng đá, các nhà thi đu... nhm phc v nhu cu hc tp, nghiên cu cho sinh viên các chuyên ngành TDTT và Võ thut.

 

+ Vi ngành Võ thut, Nhà Trưng hp tác vi Liên đoàn võ thut Châu Âu và Liên đoàn võ thut Vovinam Vit Võ Đo thế gii đ đào to quc tế.

 

+ Trưng có các Câu lc b: TDTT và Võ Thut, Văn hóa-Thi trang đ sinh viên luyn tp, nâng cao năng khiếu tham d các gii thi đu quc gia và quc tế.

 

+ H thng thư vin sách và đin t.

 

+ H thng phòng thí nghim thc tp và kiến tp: Y Dưc, Điu dưng, Nha khoa, Tin hc, Đin t, Sinh hc môi trưng.

 

+ H thng phòng hc rng rãi, thoáng mát, nhiu phòng có máy lnh.

 

+ Trưng có trang b các thiết b đin t đ h tr cho vic hc tp ca sinh viên: Server, Projector, phòng multimedia, lab, giáo trình đin t, thư vin đin t.... Bên cnh đó còn có email đin t nhm thông tin liên lc quá trình hc tp ca sinh viên vi gia đình cũng như thông tin gia sinh viên vi nhau (có email riêng cho tng sinh viên). Tng bưc xây dng mô hình Đi hc quc tế đin t hóa (có s dng phn mm IBM thông qua mt công ty đin t ca M).

 

+  Có ký túc xá cho sinh viên xa.

 

+ Trưng gii thiu cho sinh viên có nhu cu vay vn hc tp đến các ngân hàng chính sách ca Nhàc đ trang tri cho vic hc tp.

5 649
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái