Tuyển sinh sau đại học năm 2011 của ĐH Quốc Gia HN

Tradiemthi.net - Dưới đây là thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2011 của ĐHQGHN
HƯỚNG DẪN
Thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2011  của Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xin gửi tới các trường, viện thành viên, các khoa và trung tâm trực thuộc của ĐHQGHN (sau đây gọi chung là đơn vị đào tạo SĐH) văn bản: “Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội” nhằm cụ thể hoá công tác tuyển sinh SĐH năm 2011.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị đào tạo SĐH thông báo hướng dẫn này đến các bộ phận chức năng có liên quan của đơn vị mình và đến các thí sinh đăng kí dự thi tuyển sinh SĐH năm 2011 tại ĐHQGHN.

1.  TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

1.1       Thời gian thi

Kì thi tuyển sinh SĐH năm 2011 của ĐHQGHN được tổ chức thành 2 đợt thi: Đợt 1 vào các ngày 07 và 08/05/2011, đợt 2 vào các ngày 17 và 18/09/2011.

1.2       Lịch thi

Công việc Đợt 1 Đợt 2
Tập trung thí sinh Sáng thứ Bảy, 07/05/2011 Sáng thứ Bảy, 17/09/2011
Thi môn Cơ bản Chiều thứ Bảy, 07/05/2011 Chiều thứ Bảy, 17/09/2011
Thi môn Cơ sở Sáng Chủ nhật, 08/05/2011 Sáng Chủ nhật, 18/09/2011
Thi môn Ngoại ngữ Chiều Chủ nhật, 08/05/2011 Chiều Chủ nhật, 18/09/2011

1.3       Tổ chức thi

Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh SĐH năm 2011 của ĐHQGHN (gọi tắt là Ban chỉ đạo tuyển sinh). Khoa Sau đại học, ĐHQGHN là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo tuyển sinh, là đầu mối để thực thi việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra của ĐHQGHN về công tác tuyển sinh và giải quyết các vấn đề nảy sinh theo Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh.
Thủ trưởng các đơn vị đào tạo SĐH của ĐHQGHN ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh SĐH (HĐTS SĐH) năm 2011 của đơn vị mình và báo cáo ĐHQGHN (qua Khoa Sau đại học). HĐTS SĐH của các đơn vị có nhiệm vụ điều hành những công việc liên quan đến công tác tuyển sinh thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.
Các công tác ra đề thi, coi thi và chấm thi tuyển sinh SĐH năm 2011 (gọi chung là tổ chức thi) của ĐHQGHN do 5 HĐTS SĐH đảm nhận:
1. Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), HĐTS SĐH Trường ĐHKHTN đảm nhận việc tổ chức thi cho các đơn vị: Trường ĐHKHTN; Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường; Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học; các chuyên ngành thuộc khối khoa học tự nhiên của Trường Đại học Giáo dục.
2. Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH-NV), HĐTS SĐH Trường ĐHKHXH-NV đảm nhận việc tổ chức thi cho các đơn vị: Trường ĐHKHXH-NV; Khoa Luật; Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển; Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị; Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục; các chuyên ngành thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn của Trường Đại học Giáo dục.
3. Tại Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN), HĐTS SĐH Trường ĐHNN đảm nhận việc tổ chức thi cho đơn vị mình.
4. Tại Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), HĐTS SĐH trường ĐHCN đảm nhận việc tổ chức thi cho các đơn vị: Trường ĐHCN; Viện Công nghệ Thông tin.
5. Tại Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT), HĐTS SĐH Trường ĐHKT đảm nhận việc tổ chức thi cho đơn vị mình.
Chủ tịch HĐTS SĐH các Trường ĐHKHTN, ĐHKHXH-NV, ĐHNN, ĐHCN và ĐHKT (gọi tắt là các HĐTS tổ chức thi) quyết định thành lập: Ban thư kí; Ban đề thi; các Tiểu ban đề thi; Ban coi thi, Ban chấm thi, các Tiểu ban chấm thi, Ban phúc khảo và các Tiểu ban phúc khảo.
Tiểu ban đề thi, Tiểu ban chấm thi được thành lập trên cơ sở đề nghị của thủ trưởng các đơn vị đào tạo gửi cho các HĐTS tổ chức thi. Tiểu ban đề thi, Tiểu ban chấm thi và Tiểu ban phúc khảo được thành lập cho từng môn thi, có nhiệm vụ ra đề thi, chấm thi và phúc khảo cho môn thi đó.
Tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của Ban thư kí, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo thực hiện theo Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh.
Thủ trưởng các đơn vị đào tạo SĐH ra quyết định thành lập Ban Thanh tra tuyển sinh SĐH năm 2011 để thực hiện công tác thanh tra liên quan đến công tác tuyển sinh SĐH tại đơn vị mình và việc tổ chức thi cho khối thi do HĐTS SĐH của đơn vị mình đảm nhận.

2.  CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2011 cho các đơn vị đào tạo SĐH.
Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh được ĐHQGHN phân bổ, HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo SĐH quyết định và công bố chỉ tiêu ở mỗi đợt tuyển sinh cho từng chuyên ngành đào tạo của đơn vị mình.
ĐHQGHN sẽ điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo SĐH giữa các đơn vị đào tạo và giữa 2 đợt tuyển sinh sau khi có kết quả thi của thí sinh.

3.  DANH MỤC CÁC MÔN THI VÀ ĐỀ CƯƠNG MÔN THI

ĐHQGHN sử dụng các môn thi, đề cương môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ đã áp dụng trong năm 2010. Các đơn vị có nhu cầu thay đổi môn thi hoặc đề cương môn thi cần đề xuất để ĐHQGHN phê duyệt trước khi thông báo tuyển sinh.

4.  MÔN THI NGOẠI NGỮ VÀ TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

4.1       Môn thi Ngoại ngữ

Trong kì thi tuyển sinh SĐH năm 2011, ĐHQGHN sử dụng môn thi Ngoại ngữ với 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung theo hình thức trắc nghiệm, một đề chung cho cả hai trình độ đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ. Đơn vị nào chỉ tuyển sinh với một môn thi tiếng Anh cần báo cáo ĐHQGHN và thông báo rộng rãi tới các thí sinh.
Các đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ bao gồm:
-       Có bằng đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;
-       Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập và nghiên cứu là một trong năm thứ tiếng nêu trên;
-       Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 32 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 400 điểm hoặc IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương đối với người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ;  TOEFL iBT 45 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 450 điểm hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Các chứng chỉ này có giá trị trong 24 tháng kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi;
-       Có chứng chỉ Ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội còn giá trị tương ứng với trình độ đào tạo đăng kí dự thi.
Chỉ tiếp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL, IELTS do các tổ chức có thẩm quyền cấp. Cụ thể, các chứng chỉ IELTS do một trong ba đơn vị đồng điều hành Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế là Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc cấp. Các chứng chỉ TOEFL do Cơ quan khảo thí giáo dục Mĩ (Educational Testing Service - ETS) và các tổ chức được ủy quyền cấp.

4.2       Tổ chức thi lấy Chứng chỉ ngoại ngữ

Các thí sinh có thể đăng kí thi môn Ngoại ngữ để được cấp Chứng chỉ xác nhận trình độ Ngoại ngữ đào tạo sau đại học tại các đợt thi tuyển sinh sau đại học và các đợt thi được định kì tổ chức trong năm.

5.  BỔ TÚC KIẾN THỨC

Các đơn vị tổ chức dạy bổ túc kiến thức có biện pháp thông báo rộng rãi  kế hoạch giảng dạy tới các thí sinh và các HĐTS SĐH của các đơn vị khác.
Kết quả bổ túc kiến thức phải được xác nhận bằng văn bản (Giấy chứng nhận, Chứng chỉ hoặc các văn bản khác) do thủ trưởng đơn vị tổ chức dạy bổ túc kiến thức cấp để thí sinh nộp kèm trong hồ sơ đăng kí dự thi.

6.  CHUYỂN TIẾP SINH

Chuyển tiếp sinh là một hình thức tuyển sinh thông qua thẩm định và xét duyệt hồ sơ dựa trên các tiêu chuẩn quy định. Các đơn vị đào tạo SĐH và Khoa Sau đại học đảm nhận các công việc liên quan tới công tác xét chuyển tiếp sinh. Số lượng chuyển tiếp sinh được tính vào chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị đào tạo SĐH.
Việc xét chuyển tiếp sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2011 thực hiện theo văn bản “Một số điều chỉnh, bổ sung về điều kiện xét chuyển tiếp sinh đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” số 237/KHCN, do Giám đốc ĐHQGHN kí ngày 03/07/2007 và được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 xét chuyển tiếp sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho các học viên cao học đã tốt nghiệp trong năm 2010 và cho các sinh viên đã tốt nghiệp sau tháng 6 năm 2010. Đợt 2 xét chuyển tiếp sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho các sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2011. Đối với các đơn vị có sinh viên, học viên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo sử dụng thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và sau đại học, sẽ căn cứ vào việc quy đổi giữa điểm chữ và điểm số để áp dụng quy định trên.
Các đơn vị đào tạo SĐH thu nhận, xét duyệt hồ sơ, tổng hợp và nộp danh sách cùng các hồ sơ đề nghị xét chuyển tiếp sinh của đơn vị mình về ĐHQGHN (qua Khoa Sau đại học) trước ngày 20/03/2011 (đợt 1) và trước ngày 20/07/2011 (đợt 2). Danh sách đề nghị xét chuyển tiếp sinh gửi về ĐHQGHN muộn hơn các thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét.
Khoa Sau đại học thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả cho các đơn vị đào tạo trước ngày 10/04/2011 (đợt 1) và trước ngày 20/08/2011 (đợt 2).

7.  ĐĂNG KÍ DỰ THI

7.1       Nhiệm vụ của HĐTS SĐH các đơn vị

1. Tổ chức thông báo tuyển sinh SĐH năm 2011 trước ngày 20/02/2011 (kể cả các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo của năm 2011 đã được phê duyệt). Thông báo tuyển sinh phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho thí sinh, đặc biệt là thời gian tuyển sinh, điều kiện dự thi, điều kiện về đối tượng ưu tiên và miễn thi môn ngoại ngữ..
2. Thu nhận hồ sơ thí sinh đăng kí dự thi theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện dự thi đã được quy định trong Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh. HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo SĐH chịu trách nhiệm thẩm định và quản lí hồ sơ thí sinh đăng kí dự thi của đơn vị mình.
3. Cung cấp cho thí sinh đăng kí dự thi đề cương các môn thi tuyển.
4. Gửi danh sách thí sinh dự thi kèm theo phiếu đăng kí dự thi của thí sinh đã sắp xếp theo a, b, c…, đĩa CD hoặc file mềm có ghi danh sách thí sinh dự thi và 02 ảnh màu cỡ 4cm ´ 6cm của mỗi thí sinh có ghi đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh phía sau ảnh về HĐTS SĐH đảm nhận việc tổ chức thi cho khối thi tương ứng trước ngày 07/04/2011 (đợt 1) và trước ngày 17/08/2011 (đợt 2).
5. Việc xác định đối tượng ưu tiên và đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ phải được thực hiện tại thời điểm nhận hồ sơ đăng kí dự thi. Các HĐTS SĐH của các đơn vị phải bàn giao chính thức danh sách các thí sinh là đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ cho HĐTS SĐH đảm nhận việc tổ chức thi cho khối thi tương ứng. Tất cả các trường hợp bổ sung đối tượng ưu tiên và đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ sau khi đã tổ chức thi tuyển đều không được xem xét. Các cá nhân và bộ phận liên quan phải chịu trách nhiệm trong việc để thất lạc hoặc xử lí sai thông tin hồ sơ.
7.2. Khoa Sau đại học tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh đăng kí chỉ dự thi môn Ngoại ngữ để lấy Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN.

8.  LÀM ĐỀ THI

Các HĐTS SĐH tổ chức thi có nhiệm vụ:
1. Gửi văn bản Quy định ra đề thi của ĐHQGHN, đề cương môn thi tới thành viên các Tiểu ban đề thi để thực hiện công tác làm đề thi.
2. Tổ chức làm đề thi cho các môn thi của khối thi do mình phụ trách.
3. Tổ chức làm đề thi cho các môn thi thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình nhưng được tổ chức thi tại các khối thi khác.
Các HĐTS SĐH tổ chức thi cần trao đổi thống nhất kế hoạch cụ thể về công tác ra đề và giao đề thi, công tác chấm thi nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ tổ chức thi của khối thi do đơn vị mình phụ trách.
Tiểu ban đề thi có nhiệm vụ ra đề thi cho các môn thi đã được phân công theo đúng Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh. Đối với các môn thi tổ chức vào cả hai đợt thi, Tiểu ban đề thi ra 04 đề thi và nộp cho HĐTS SĐH vào đợt 1. Đối với các môn thi chỉ tổ chức vào một đợt thi, Tiểu ban đề thi ra 03 đề thi và nộp cho HĐTS SĐH vào đợt thi tương ứng.
Các HĐTS SĐH tổ chức thi thu nhận đề thi từ các Trưởng tiểu ban đề thi trước 16 giờ 30 phút ngày 03/05/2011 (đợt 1) và trước 16 giờ 30 phút ngày 13/09/2011 (đợt 2).

9.  TỔ CHỨC COI THI, CHẤM THI

9.1       Công tác coi thi

Các HĐTS SĐH tổ chức thi có trách nhiệm tổ chức coi thi theo đúng Quy chế, Quy định tuyển sinh SĐH hiện hành của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT.

Thời gian thực hiện các công việc chính trong các buổi thi

Công tác tập trung thí sinh làm thủ tục thi được tổ chức vào buổi sáng các ngày 07/05/2011 (đợt 1) và 17/09/2011 (đợt 2), bắt đầu từ 08h30. Thời gian thực hiện các công việc trong các buổi thi được sắp xếp như sau:
Sáng:       07 h 00:        Gọi thí sinh vào phòng thi
07 h 20:        Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh
07 h 30:        Làm bài
10 h30:         Thu bài
Chiều:      13 h 30:        Gọi thí sinh vào phòng thi
13 h 50:        Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh
14 h 00:        Làm bài
17 h 00:        Thu bài
Trường hợp riêng: Buổi thi môn Ngoại ngữ, chiều ngày 08/05/2011 (đợt 1) và chiều ngày 18/09/2011 (đợt 2), thời gian bắt đầu làm bài: 14h 00; thu bài: 15h30. Buổi thi môn Cơ sở của các chuyên ngành Ngoại ngữ, thời gian bắt đầu làm bài: 14 h 00; thu bài: 16 h 30.
Sau mỗi buổi thi, Trưởng Ban coi thi của các HĐTS SĐH tổ chức thi báo cáo tổng hợp tình hình thi (bao gồm các thông tin về số thí sinh có mặt, vắng mặt, số trường hợp vi phạm quy chế thi...) cho Thư kí Ban chỉ đạo tuyển sinh SĐH của ĐHQGHN.

9.2       Công tác chấm thi

Các HĐTS SĐH tổ chức thi có nhiệm vụ:
1. Bàn giao bài thi của những môn thi không do mình chịu trách nhiệm ra đề thi và chấm thi cho HĐTS SĐH chịu trách nhiệm ra đề thi và chấm thi.
2. Gửi văn bản Hướng dẫn công tác chấm thi của ĐHQGHN đến thành viên các Tiểu ban chấm thi trước khi triển khai công tác chấm thi.
3. Tổ chức chấm thi cho các môn thi do mình chịu trách nhiệm ra đề thi và chấm thi theo đúng Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh.
4. Thời gian bắt đầu tổ chức chấm thi: ngày 12/05/2011 (đợt 1) và ngày 22/09/2011(đợt 2).
5. Thời hạn hoàn thành công tác chấm thi:  ngày 27/05/2011 (đợt 1) và ngày 07/10/2011 (đợt 2).
Tuỳ theo số lượng bài thi của mỗi môn thi, các HĐTS SĐH tổ chức thi quyết định số lượng thành viên của các Tiểu ban chấm thi cho phù hợp để bảo đảm tiến độ.

10.  ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHUYÊN MÔN

HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo tiến hành việc xây dựng danh sách đề tài hoặc các hướng nghiên cứu luận án kèm theo tên các cán bộ có thể tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh của các chuyên ngành tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại đơn vị mình. Danh sách này cần được cung cấp cho các thí sinh tại thời điểm thông báo tuyển sinh (đối với các thí sinh đăng kí thi tuyển) hoặc tại thời điểm thông báo xét chuyển tiếp sinh (đối với các thí sinh thuộc diện xét chuyển tiếp).

10.1   Hồ sơ chuyên môn dự tuyển đào tạo tiến sĩ

Hồ sơ chuyên môn (HSCM) dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm các văn bản như trong hồ sơ đăng kí dự thi đào tạo trình độ tiến sĩ đã được quy định và bổ sung thêm hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học nhận sẽ làm cán bộ hướng dẫn luận án. Trong thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển.
Đề cương nghiên cứu sinh (nằm trong HSCM) cần trình bày rõ ràng về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo. Đề cương cũng cần nêu những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học của thí sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ.

10.2   Tiểu ban chuyên môn

1. Căn cứ HSCM, chuyên ngành và hướng nghiên cứu của các thí sinh, Chủ tịch HĐTS SĐH của đơn vị ra quyết định thành lập Tiểu ban chuyên môn trên cơ sở đề nghị của các khoa chuyên môn (đối với các trường) và các bộ môn chuyên môn (đối với các khoa, viện, trung tâm trực thuộc) để đánh giá HSCM của thí sinh.
2. Mỗi Tiểu ban chuyên môn được thành lập cho một chuyên ngành, có ít nhất 5 thành viên có chức danh khoa học Giáo sư, Phó giáo sư, có học vị tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ, am hiểu lĩnh vực dự định nghiên cứu của thí sinh. Thành phần Tiểu ban chuyên môn gồm có: Một trưởng tiểu ban, một thư kí và các ủy viên. Các thành viên của Tiểu ban chuyên môn là các cán bộ khoa học, giảng viên trong hoặc ngoài đơn vị đào tạo, đặc biệt là các nhà khoa học dự kiến làm cán bộ hướng dẫn luận án nếu thí sinh trúng tuyển.
3. Tiểu ban chuyên môn có trách nhiệm xem xét đánh giá HSCM của thí sinh và tổng hợp các kết quả gửi về HĐTS SĐH của đơn vị.

10.3   Đánh giá hồ sơ chuyên môn

1. HSCM được Tiểu ban chuyên môn đánh giá và cho điểm trên cơ sở: Kết quả học tập ở trình độ cử nhân hoặc thạc sĩ; thành tích nghiên cứu khoa học (qua bài báo và giải thưởng khoa học); kết quả trình bày và bảo vệ Đề cương nghiên cứu; năng lực ngoại ngữ (qua các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế); kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; ý kiến nhận xét, đánh giá và mức độ ủng hộ trong hai thư giới thiệu.
2. HĐTS SĐH các đơn vị tổ chức đánh giá HSCM tại các tiểu ban chuyên môn từ ngày 12/05/2011 đến ngày 27/05/2011 (đợt 1) và từ ngày 15/09/2011 đến ngày 07/10/2011 (đợt 2). HĐTS SĐH của đơn vị xác định danh sách thí sinh trúng tuyển cho từng chuyên ngành trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh đã được phân bổ, kết quả môn thi Ngoại ngữ và kết quả đánh giá HSCM của các thí sinh.
3. Việc tổ chức đánh giá HSCM được thực hiện theo hướng dẫn đánh giá Hồ sơ chuyên môn (HSCM) của thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ tại văn bản số 89/SĐH, ngày 09/01/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.

11.   CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI

1. Các kết quả thi do các HĐTS SĐH tổ chức thi công bố mới có giá trị pháp lí làm căn cứ tuyển sinh cho các đơn vị.
2. Các HĐTS SĐH tổ chức thi gửi kết quả thi của từng đơn vị đào tạo SĐH cho ĐHQGHN (qua Khoa Sau đại học), HĐTS SĐH của các đơn vị và các thí sinh dự thi trước ngày 02/06/2011 (đợt 1) và trước ngày 13/10/2011 (đợt 2).
3. HĐTS SĐH của các đơn vị đề nghị điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo của đơn vị mình và gửi về ĐHQGHN (qua Khoa Sau đại học) trước ngày 09/06/2011 (đợt 1) và trước ngày 20/10/2011 (đợt 2).
4. ĐHQGHN phê duyệt điểm trúng tuyển trước ngày 19/06/2011 (đợt 1) và trước ngày 30/10/2011 (đợt 2).
5. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, các HĐTS SĐH tổ chức thi nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh dự thi tại hội đồng thi của mình và tổ chức công tác phúc khảo theo Quy chế đào tạo SĐH ở ĐHQGHN và các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh. Việc phúc khảo phải hoàn thành trước ngày 02/07/2011(đợt 1) và  trước ngày 13/11/2011 (đợt 2).
6. Khoa Sau đại học nhận đăng kí cấp chứng chỉ xác nhận trình độ Ngoại ngữ dự tuyển sau đại học từ ngày 02/06/2011 đến ngày 02/07/2011 (đợt 1) và từ ngày 13/10/2011 đến ngày 13/11/2011 (đợt 2).

12.  XÉT TUYỂN VÀ CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Trên cơ sở điểm trúng tuyển được ĐHQGHN phê duyệt, HĐTS SĐH của các đơn vị đào tạo xác định danh sách thí sinh trúng tuyển.
Các khoa, viện, trung tâm trực thuộc nộp danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ (cả diện thi tuyển và chuyển tiếp sinh), các trường đại học thành viên nộp danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (cả diện thi tuyển và chuyển tiếp sinh) của đơn vị mình (kèm theo bản mềm) về ĐHQGHN (qua Khoa Sau đại học) trước ngày 23/06/2011 (đợt 1) và trước ngày 04/11/2011 (đợt 2).
Hiệu trưởng các trường đại học thành viên quyết định công nhận học viên cao học của đơn vị mình. Giám đốc ĐHQGHN quyết định công nhận nghiên cứu sinh của các đơn vị đào tạo và học viên cao học của các khoa, viện, trung tâm trực thuộc. Việc công nhận học viên và nghiên cứu sinh hoàn thành trước ngày 06/07/2011 (đợt 1) và trước ngày 18/11/2011 (đợt 2).
Chủ nhiệm Khoa Sau đại học Quyết định cấp Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ ngoại ngữ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN cho các thí sinh đủ điều kiện trước ngày 17/07/2011 (đợt 1) và ngày 28/11/2011 (đợt 2).

13.  TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

13.1  Liên kết đào tạo theo chỉ tiêu của đối tác

Các HĐTS SĐH của các đơn vị phải báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh về các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo theo chỉ tiêu của các đơn vị đối tác liên kết nhưng do ĐHQGHN cấp bằng và đã được ĐHQGHN phê duyệt.
Hồ sơ đăng kí dự thi của các thí sinh theo các chuyên ngành thuộc chương trình hợp tác, liên kết này được kiểm tra theo đúng quy định của ĐHQGHN.
ĐHQGHN phê duyệt điểm trúng tuyển cho các chuyên ngành thuộc các chương trình hợp tác, liên kết này trên cơ sở đề nghị của HĐTS SĐH.

13.2  Liên kết đào tạo theo chỉ tiêu của ĐHQGHN

Các đơn vị có nguyện vọng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có đủ uy tín và điều kiện cần có hồ sơ đề nghị ĐHQGHN cho phép.
Hồ sơ đề nghị cho phép liên kết đào tạo trình ĐHQGHN bao gồm:
-      Công văn đề nghị của đơn vị thuộc ĐHQGHN. Trong công văn nêu rõ chuyên ngành đề nghị liên kết đào tạo; đơn vị hợp tác liên kết đào tạo; dự kiến kế hoạch tuyển sinh; chỉ tiêu tuyển sinh.
-      Công văn của đơn vị hợp tác, liên kết đào tạo. Trong công văn nêu rõ chuyên ngành đề nghị liên kết đào tạo; nguồn lực của đơn vị về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ; nguồn tuyển sinh.
-      Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng về việc hợp tác liên kết đào tạo giữa hai đơn vị.
ĐHQGHN sẽ tiến hành thẩm định và phê duyệt các chương trình liên kết đào tạo có hồ sơ đáp ứng yêu cầu và nộp về ĐHQGHN (qua Khoa Sau đại học) trong tháng 01 năm 2011.
Việc tổ chức tuyển sinh cho các chuyên ngành theo các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo đã được ĐHQGHN phê duyệt sẽ tiến hành theo quy định và hướng dẫn của Ban chỉ đạo tuyển sinh.

14.  KINH PHÍ TUYỂN SINH

Việc thu và sử dụng các khoản lệ phí tuyển sinh thực hiện theo văn bản quy định, hướng dẫn của ĐHQGHN.
 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Các đơn vị đào tạo SĐH;
- Ban KHCN,  ĐHQGHN;
- Ban KHTC, ĐHQGHN;
- Lưu: VT, SĐH, M120.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)

GS.TSKH. Vũ Minh Giang
 

PHỤ LỤC

Các mốc thời gian cho tuyển sinh SĐH năm 2011 ở ĐHQGHN
 
STT Công việc Đợt 1 (thi 07,08/05/2011) Đợt 2 (thi 17,18/09/2011)
1 Thông báo tuyển sinh tại các đơn vị đào tạo Trước 20/02/2011
2 Các đơn vị đào tạo gửi danh sách thí sinh và nộp kinh phí dự thi cho các HĐTS cơ sở Trước 07/04/2011 Trước 17/08/2011
 
3
 
Các đơn vị nộp danh sách đề nghị chuyển tiếp sinh Trước 20/03/2011 Trước 20/07/2011
 
4
 
ĐHQGHN thông báo kết quả chuyển tiếp sinh Trước 10/04/2011 Trước 20/08/2011
5 Các tiểu ban đề thi nộp đề thi cho HĐTS cơ sở Trước 16h30, 03/05/2011 Trước 16h30, 13/09/2011
6 Thi tuyển 07,08/05/2011 17,18/09/2011
7 Chấm thi tại các HĐTS tổ chức thi Từ 12/05 đến 27/05/2011 Từ 22/09 đến 07/10/2011
8 Đánh giá hồ sơ chuyên môn tại các HĐTS Từ 12/05 đến 27/05/2011 Từ 22/09 đến 07/10/2011
9 HĐTS cơ sở thông báo thông tin kết quả thi Trước 02/06/2011 Trước 13/10/2011
10 Khoa Sau đại học nhận đăng kí cấp CCNN Từ 02/06/2011 đến 02/07/2011 Từ 13/10/2011 đến 13/11/2011
11 Các đơn vị đào tạo đề nghị điểm trúng tuyển Trước 09/06/2011 Trước 20/10/2011
12 ĐHQGHN quyết định điểm trúng tuyển Trước 19/06/2011 Trước 30/10/2011
13 Nộp danh sách trúng tuyển về ĐHQGHN Trước 23/06/2011 Trước 04/11/2011
14 Nhận đơn phúc khảo Trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố điểm
15 Chấm thi phúc khảo Xong trước 02/07/2011 Xong trước 13/11/2011
16 Hoàn thành xét tuyển và công nhận Trước 06/07/2011 Trước 18/11/2011
Theo: vnu.edu.vn
 
 

5 216
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái